Доступные курсы

  Инновациялык педагогикалык технологиялар

  Инновациялык педагогикалык технологиялар

  Курс

  Инновационные педагогические технологии

  Инновационные педагогические технологии

  Курс

  Инновациялык педагогикалык технологиялар жанга SТЕМ-билим берүүнүн негиздери

  Инновациялык педагогикалык технологиялар жанга SТЕМ-билим берүүнүн негиздери

  Курс

  Инновационные педагогические технологии и основы SТЕМ - образования

  Инновационные педагогические технологии и основы SТЕМ - образования

  Курс

  Билим берүү процессинде МКТны колдонуунун артыкчылыктары

  Билим берүү процессинде МКТны колдонуунун артыкчылыктары

  "Билим берүү процессинде МКТны колдонуунун артыкчылыктары» про...
  Курс

  Преимущества использования ИКТ в образовательном процессе

  Преимущества использования ИКТ в образовательном процессе

  Повышение квалификации учителей по программе  «Преимущества ис...
  Курс

  Башталгыч мектептеги коррекциялык окуу

  Башталгыч мектептеги коррекциялык окуу

  Башталгыч класстардын окуучуларынын, ошондой эле окуудан жетишпеген...
  Курс

  Коррекционное чтение в начальной школе

  Коррекционное чтение в начальной школе

  Тренинговый материал   содержит материалы для проведени...
  Курс

  Башталгыч класстын окуучуларынын гигиена тармагында турмуштук көндүмдөрүн калыптандыруу

  Башталгыч класстын окуучуларынын гигиена тармагында турмуштук көндүмдөрүн калыптандыруу

  Курс

  Көзөмөлчүлүк кеңештер. 1-курс "Мектептин Көзөмөлчүлүк кеңеши"

  Көзөмөлчүлүк кеңештер. 1-курс "Мектептин Көзөмөлчүлүк кеңеши"

  Курс

  Көзөмөлчүлүк кеңештер. 2-курс "Көзөмөлчүлүк кеңешинин ишмердүүлүгүнүн багыттары""

  Көзөмөлчүлүк кеңештер. 2-курс "Көзөмөлчүлүк кеңешинин ишмердүүлүгүнүн багыттары""

  Курс

  Көзөмөлчүлүк кеңештер. Кошумча видеоматериалдар

  Көзөмөлчүлүк кеңештер. Кошумча видеоматериалдар

  Курс

  Попечительские советы. Курс 1 "Попечительский совет школы"

  Попечительские советы. Курс 1 "Попечительский совет школы"

  Курс

  Попечительские советы. Курс 2 "Направления деятельности Попечительского совета"

  Попечительские советы. Курс 2 "Направления деятельности Попечительского совета"

  Курс

  Попечительские советы. Курс 3 "Общественные слушания"

  Попечительские советы. Курс 3 "Общественные слушания"

  Курс

  Попечительские советы. Курс 4 "Инструмент социальной подотчетности"

  Попечительские советы. Курс 4 "Инструмент социальной подотчетности"

  Курс

  Көзөмөлчүлүк кеңештер. 3-курс "Коомдук угуулар"

  Көзөмөлчүлүк кеңештер. 3-курс "Коомдук угуулар"

  Курс

  Көзөмөлчүлүк кеңештер. 4-курс "Социалдык отчеттуулуктун куралы"

  Көзөмөлчүлүк кеңештер. 4-курс "Социалдык отчеттуулуктун куралы"

  Курс

  Попечительские советы. Дополнительные видеоматериалы

  Попечительские советы. Дополнительные видеоматериалы

  Курс

  1 Модуль: Тыбыштык кабыл алуу

  1 Модуль: Тыбыштык кабыл алуу

  Курс

  2 Модуль: Алфавит менен таанышуу

  2 Модуль: Алфавит менен таанышуу

  Курс

  3 Модуль: Сөз байлыгы

  3 Модуль: Сөз байлыгы

  Курс

  4 Модуль: Шар окуу

  4 Модуль: Шар окуу

  Курс

  5 Модуль: Окуганын түшүнүү

  5 Модуль: Окуганын түшүнүү

  5 модуль: Окуганын түшүнүүОкууганын түшүнүү – бул окурмандын, текст...
  Курс

  Модуль 1: Фонематическое восприятие

  Модуль 1: Фонематическое восприятие

  Фонематическое восприятие и знакомство с алфавитом – это не одно и ...
  Курс

  Модуль 2: Знакомство с алфавитом

  Модуль 2: Знакомство с алфавитом

  Звукобуквенный этап обучения учащихся, включающий обучение фонемати...
  Курс

  Модуль 3: Словарный запас

  Модуль 3: Словарный запас

  При обучении чтению расширение словарного запаса учащегося является...
  Курс

  Модуль 4: Беглое чтение

  Модуль 4: Беглое чтение

  Обучение навыкам беглого чтения включает управляемое чтение, при ко...
  Курс

  Модуль 5: Понимание прочитанного

  Модуль 5: Понимание прочитанного

  Понимание прочитанного – это сложный процесс взаимодействия между ч...
  Курс

  COVID -19 пандемия мезгилинде окуучуларга психоэмоционалдык колдоо

  COVID -19 пандемия мезгилинде окуучуларга психоэмоционалдык колдоо

  Курс

  Психоэмоциональная поддержка учащихся в период пандемии COVID -19» (Социальная педагога).

  Психоэмоциональная поддержка учащихся в период пандемии COVID -19» (Социальная педагога).

  Курс

  ИКТ в школах Кыргызстана

  ИКТ в школах Кыргызстана

  Информационно коммуникационные технологии в школах Кыргызстана.
  Курс

  Кыргызстан мектептеринде МКТ

  Кыргызстан мектептеринде МКТ

  Кыргызстан мектептеринде Маалымат жана коммуникация технологиялары
  Курс

  Пакет Microsoft Office 2016

  Пакет Microsoft Office 2016

  Применение Microsoft Office в учебном процессе.
  Курс

  Microsoft Office 2016 пакети

  Microsoft Office 2016 пакети

  Окуу процесстеринде MS Office колдонуу
  Курс

  Интернет - технологии

  Интернет - технологии

  Применение интернет - технологий в образовании.
  Курс

  Интернет - Технологиялары

  Интернет - Технологиялары

  Интернет - технологияларын билим берүүдө колдонуу.
  Курс

  Современное интерактивное оборудование

  Современное интерактивное оборудование

  Применение интерактивной доски в учебном процессе.
  Курс

  Заманбап Интерактивдүү жабдуулар

  Заманбап Интерактивдүү жабдуулар

  Интерактивдүү тактаны окуу процесстеринде колдонуу.
  Курс

  Документы, регламентирующие целостный педагогический процесс в школе

  Документы, регламентирующие целостный педагогический процесс в школе

  Курс

  Мектепте жалпы педагогикалык процессти жөнгө салуучу документтер

  Мектепте жалпы педагогикалык процессти жөнгө салуучу документтер

  Курс

  РОДИНОВЕДЕНИЕ

  РОДИНОВЕДЕНИЕ

  Курс

  МЕКЕН ТААНУУ

  МЕКЕН ТААНУУ

  Курс

  Теория и практика работы школьного психолога

  Теория и практика работы школьного психолога

  О курсе "Теория практика работы школьного психолога"Программа ...
  Курс

  «Формирование ключевых компетентностей учащихся на уроках языков/ тил сабактарында негизги компетенцияларын калыптандыруу»

  «Формирование ключевых компетентностей учащихся на уроках языков/ тил сабактарында негизги компетенцияларын калыптандыруу»

  Курс

  Практические аспекты инклюзивного образования

  Практические аспекты инклюзивного образования

  Курс

  Тестирование

  Тестирование

  Курс

  Планирование и реализация программ многоязычного образования в школах и ДОО

  Планирование и реализация программ многоязычного образования в школах и ДОО

  Целевая группа - администрация образовательных организаций
  Курс

  "МЧББУда жана мектептерде көп тилдүү билим берүү программаларын пландаштыруу жана ишке ашыруу"

  "МЧББУда жана мектептерде көп тилдүү билим берүү программаларын пландаштыруу жана ишке ашыруу"

  Курс

  Базовые основы многоязычного образования на узбекском

  Базовые основы многоязычного образования на узбекском

  Курс

  Базовые основы многоязычного образования (на русском языке)

  Базовые основы многоязычного образования (на русском языке)

  Курс

  Мамлекеттик тил сабактарында жогорку класстардын окуучуларын тилдик компетенциясын калыптандырууга методикалык мамиле

  Мамлекеттик тил сабактарында жогорку класстардын окуучуларын тилдик компетенциясын калыптандырууга методикалык мамиле

  Курс

  Методические подходы к формированию языковых компетенций старшеклассников на уроках второго языка

  Методические подходы к формированию языковых компетенций старшеклассников на уроках второго языка

  Цель данного крса - углубление теоретических и практических знаний ...
  Курс

  "Көп тилдүү билим берүүнүн базалык негиздери "

  "Көп тилдүү билим берүүнүн базалык негиздери "

  Курс

  "Основы коммуникативной методики преподавания иностранных языков"

  "Основы коммуникативной методики преподавания иностранных языков"

  "Basic communicative methodology in teaching foreign languages" cou...
  Курс

  Программа курса повышения квалификации «Методические подходы к формированию языковых компетенций учащихся старших классов на уроках второго языка»

  Программа курса повышения квалификации «Методические подходы к формированию языковых компетенций учащихся старших классов на уроках второго языка»

  Курс

  МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ В ПРОГРАММАХ МНОГОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ В ПРОГРАММАХ МНОГОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  Курс

  Мамлекеттик тил сабактарында жогорку класстардын окуучуларынын тилдик компетенциясын калыптандырууга методикалык мамиле

  Мамлекеттик тил сабактарында жогорку класстардын окуучуларынын тилдик компетенциясын калыптандырууга методикалык мамиле

  Курс

  Программа подготовки детей к школе «Наристе»

  Программа подготовки детей к школе «Наристе»

  Курс

  «Наристе» балдарды мектепке даярдоо программасы

  «Наристе» балдарды мектепке даярдоо программасы

  Курс

  Создание и управление электронного документооборота в образовательных организациях

  Создание и управление электронного документооборота в образовательных организациях

  Курс

  Инструкции для учителей

  Инструкции для учителей

  Курс

  «Социальная педагогика»

  «Социальная педагогика»

  Курс

  «Школьный библиотекарь»

  «Школьный библиотекарь»

  Курс

  «Повышение квалификации педагогов ИЗО, ДПИ и НТ ВОДО в системе непрерывного образования»

  «Повышение квалификации педагогов ИЗО, ДПИ и НТ ВОДО в системе непрерывного образования»

  Курс

  БАЗОВЫЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТУ И ЯЗЫКУ

  БАЗОВЫЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТУ И ЯЗЫКУ

  Курс

  Планирование обучения на основе компетентностного подхода

  Планирование обучения на основе компетентностного подхода

  Курс

  Непрерывное профессиональное развитие

  Непрерывное профессиональное развитие

  Курс

  Информационно-коммуникативные технологии в школах Кыргызстана

  Информационно-коммуникативные технологии в школах Кыргызстана

  Курс

  Технический тренинг для преподавателей информатики

  Технический тренинг для преподавателей информатики

  Обучения по подготовке, настройке и поддержке (сопровождению) комп...
  Курс

  Технический тренинг для системных администраторов РИПКиППР

  Технический тренинг для системных администраторов РИПКиППР

  Инструкция по подготовке, установке, настройке и поддержке (сопров...
  Курс

  Руководство для администраторов платформы

  Руководство для администраторов платформы

  Курс