Жеткиликтүү курстар

Башталгыч класстын окуучуларынын гигиена тармагында турмуштук көндүмдөрүн калыптандыруу

Башталгыч класстын окуучуларынын гигиена тармагында турмуштук көндүмдөрүн калыптандыруу

Course

Көзөмөлчүлүк кеңештер. 1-курс "Мектептин Көзөмөлчүлүк кеңеши"

Көзөмөлчүлүк кеңештер. 1-курс "Мектептин Көзөмөлчүлүк кеңеши"

Course

Көзөмөлчүлүк кеңештер. 2-курс "Көзөмөлчүлүк кеңешинин ишмердүүлүгүнүн багыттары""

Көзөмөлчүлүк кеңештер. 2-курс "Көзөмөлчүлүк кеңешинин ишмердүүлүгүнүн багыттары""

Course

Көзөмөлчүлүк кеңештер. Кошумча видеоматериалдар

Көзөмөлчүлүк кеңештер. Кошумча видеоматериалдар

Course

Попечительские советы. Курс 1 "Попечительский совет школы"

Попечительские советы. Курс 1 "Попечительский совет школы"

Course

Попечительские советы. Курс 2 "Направления деятельности Попечительского совета"

Попечительские советы. Курс 2 "Направления деятельности Попечительского совета"

Course

Попечительские советы. Курс 3 "Общественные слушания"

Попечительские советы. Курс 3 "Общественные слушания"

Course

Попечительские советы. Курс 4 "Инструмент социальной подотчетности"

Попечительские советы. Курс 4 "Инструмент социальной подотчетности"

Course

Көзөмөлчүлүк кеңештер. 3-курс "Коомдук угуулар"

Көзөмөлчүлүк кеңештер. 3-курс "Коомдук угуулар"

Course

Көзөмөлчүлүк кеңештер. 4-курс "Социалдык отчеттуулуктун куралы"

Көзөмөлчүлүк кеңештер. 4-курс "Социалдык отчеттуулуктун куралы"

Course

Попечительские советы. Дополнительные видеоматериалы

Попечительские советы. Дополнительные видеоматериалы

Course

1 Модуль: Тыбыштык кабыл алуу

1 Модуль: Тыбыштык кабыл алуу

Course

2 Модуль: Алфавит менен таанышуу

2 Модуль: Алфавит менен таанышуу

Course

3 Модуль: Сөз байлыгы

3 Модуль: Сөз байлыгы

Course

4 Модуль: Шар окуу

4 Модуль: Шар окуу

Course

5 Модуль: Окуганын түшүнүү

5 Модуль: Окуганын түшүнүү

5 модуль: Окуганын түшүнүүОкууганын түшүнүү – бул окурмандын, текст...
Course

Модуль 1: Фонематическое восприятие

Модуль 1: Фонематическое восприятие

Фонематическое восприятие и знакомство с алфавитом – это не одно и ...
Course

Модуль 2: Знакомство с алфавитом

Модуль 2: Знакомство с алфавитом

Звукобуквенный этап обучения учащихся, включающий обучение фонемати...
Course

Модуль 3: Словарный запас

Модуль 3: Словарный запас

При обучении чтению расширение словарного запаса учащегося является...
Course

Модуль 4: Беглое чтение

Модуль 4: Беглое чтение

Обучение навыкам беглого чтения включает управляемое чтение, при ко...
Course

Модуль 5: Понимание прочитанного

Модуль 5: Понимание прочитанного

Понимание прочитанного – это сложный процесс взаимодействия между ч...
Course

COVID -19 пандемия мезгилинде окуучуларга психоэмоционалдык колдоо

COVID -19 пандемия мезгилинде окуучуларга психоэмоционалдык колдоо

Course

Психоэмоциональная поддержка учащихся в период пандемии COVID -19» (Социальная педагога).

Психоэмоциональная поддержка учащихся в период пандемии COVID -19» (Социальная педагога).

Course

ИКТ в школах Кыргызстана

ИКТ в школах Кыргызстана

Информационно коммуникационные технологии в школах Кыргызстана.
Course

Кыргызстан мектептеринде МКТ

Кыргызстан мектептеринде МКТ

Кыргызстан мектептеринде Маалымат жана коммуникация технологиялары
Course

Пакет Microsoft Office 2016

Пакет Microsoft Office 2016

Применение Microsoft Office в учебном процессе.
Course

Microsoft Office 2016 пакети

Microsoft Office 2016 пакети

Окуу процесстеринде MS Office колдонуу
Course

Интернет - технологии

Интернет - технологии

Применение интернет - технологий в образовании.
Course

Интернет - Технологиялары

Интернет - Технологиялары

Интернет - технологияларын билим берүүдө колдонуу.
Course

Современное интерактивное оборудование

Современное интерактивное оборудование

Применение интерактивной доски в учебном процессе.
Course

Заманбап Интерактивдүү жабдуулар

Заманбап Интерактивдүү жабдуулар

Интерактивдүү тактаны окуу процесстеринде колдонуу.
Course

Документы, регламентирующие целостный педагогический процесс в школе

Документы, регламентирующие целостный педагогический процесс в школе

Course

Мектепте жалпы педагогикалык процессти жөнгө салуучу документтер

Мектепте жалпы педагогикалык процессти жөнгө салуучу документтер

Course

РОДИНОВЕДЕНИЕ

РОДИНОВЕДЕНИЕ

Course

МЕКЕН ТААНУУ

МЕКЕН ТААНУУ

Course

Теория и практика работы школьного психолога

Теория и практика работы школьного психолога

О курсе "Теория практика работы школьного психолога"Программа ...
Course

«Формирование ключевых компетентностей учащихся на уроках языков/ тил сабактарында негизги компетенцияларын калыптандыруу»

«Формирование ключевых компетентностей учащихся на уроках языков/ тил сабактарында негизги компетенцияларын калыптандыруу»

Course

Практические аспекты инклюзивного образования

Практические аспекты инклюзивного образования

Course

Тестирование

Тестирование

Course

Планирование и реализация программ многоязычного образования в школах и ДОО

Планирование и реализация программ многоязычного образования в школах и ДОО

Целевая группа - администрация образовательных организаций
Course

"МЧББУда жана мектептерде көп тилдүү билим берүү программаларын пландаштыруу жана ишке ашыруу"

"МЧББУда жана мектептерде көп тилдүү билим берүү программаларын пландаштыруу жана ишке ашыруу"

Course

Базовые основы многоязычного образования на узбекском

Базовые основы многоязычного образования на узбекском

Course

Базовые основы многоязычного образования (на русском языке)

Базовые основы многоязычного образования (на русском языке)

Course

Мамлекеттик тил сабактарында жогорку класстардын окуучуларын тилдик компетенциясын калыптандырууга методикалык мамиле

Мамлекеттик тил сабактарында жогорку класстардын окуучуларын тилдик компетенциясын калыптандырууга методикалык мамиле

Course

Методические подходы к формированию языковых компетенций старшеклассников на уроках второго языка

Методические подходы к формированию языковых компетенций старшеклассников на уроках второго языка

Цель данного крса - углубление теоретических и практических знаний ...
Course

"Көп тилдүү билим берүүнүн базалык негиздери "

"Көп тилдүү билим берүүнүн базалык негиздери "

Course

"Основы коммуникативной методики преподавания иностранных языков"

"Основы коммуникативной методики преподавания иностранных языков"

"Basic communicative methodology in teaching foreign languages" cou...
Course

Программа курса повышения квалификации «Методические подходы к формированию языковых компетенций учащихся старших классов на уроках второго языка»

Программа курса повышения квалификации «Методические подходы к формированию языковых компетенций учащихся старших классов на уроках второго языка»

Course

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ В ПРОГРАММАХ МНОГОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ В ПРОГРАММАХ МНОГОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Course

Мамлекеттик тил сабактарында жогорку класстардын окуучуларынын тилдик компетенциясын калыптандырууга методикалык мамиле

Мамлекеттик тил сабактарында жогорку класстардын окуучуларынын тилдик компетенциясын калыптандырууга методикалык мамиле

Course

Программа подготовки детей к школе «Наристе»

Программа подготовки детей к школе «Наристе»

Course

«Наристе» балдарды мектепке даярдоо программасы

«Наристе» балдарды мектепке даярдоо программасы

Course

Создание и управление электронного документооборота в образовательных организациях

Создание и управление электронного документооборота в образовательных организациях

Course

Инструкции для учителей

Инструкции для учителей

Course

«Социальная педагогика»

«Социальная педагогика»

Course

«Школьный библиотекарь»

«Школьный библиотекарь»

Course

«Повышение квалификации педагогов ИЗО, ДПИ и НТ ВОДО в системе непрерывного образования»

«Повышение квалификации педагогов ИЗО, ДПИ и НТ ВОДО в системе непрерывного образования»

Course

БАЗОВЫЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТУ И ЯЗЫКУ

БАЗОВЫЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТУ И ЯЗЫКУ

Course

Планирование обучения на основе компетентностного подхода

Планирование обучения на основе компетентностного подхода

Course

Непрерывное профессиональное развитие

Непрерывное профессиональное развитие

Course

Информационно-коммуникативные технологии в школах Кыргызстана

Информационно-коммуникативные технологии в школах Кыргызстана

Course

Активное и интерактивное обучение

Активное и интерактивное обучение

Course

Технический тренинг для преподавателей информатики

Технический тренинг для преподавателей информатики

Обучения по подготовке, настройке и поддержке (сопровождению) комп...
Course

Технический тренинг для системных администраторов РИПКиППР

Технический тренинг для системных администраторов РИПКиППР

Инструкция по подготовке, установке, настройке и поддержке (сопров...
Course

Руководство для администраторов платформы

Руководство для администраторов платформы

Course