Available courses

  Инновациялык педагогикалык технологиялар

  Инновациялык педагогикалык технологиялар

  Course

  Инновационные педагогические технологии

  Инновационные педагогические технологии

  Course

  Инновациялык педагогикалык технологиялар жанга SТЕМ-билим берүүнүн негиздери

  Инновациялык педагогикалык технологиялар жанга SТЕМ-билим берүүнүн негиздери

  Course

  Инновационные педагогические технологии и основы SТЕМ - образования

  Инновационные педагогические технологии и основы SТЕМ - образования

  Course

  Билим берүү процессинде МКТны колдонуунун артыкчылыктары

  Билим берүү процессинде МКТны колдонуунун артыкчылыктары

  "Билим берүү процессинде МКТны колдонуунун артыкчылыктары» про...
  Course

  Преимущества использования ИКТ в образовательном процессе

  Преимущества использования ИКТ в образовательном процессе

  Повышение квалификации учителей по программе  «Преимущества ис...
  Course

  Башталгыч мектептеги коррекциялык окуу

  Башталгыч мектептеги коррекциялык окуу

  Башталгыч класстардын окуучуларынын, ошондой эле окуудан жетишпеген...
  Course

  Коррекционное чтение в начальной школе

  Коррекционное чтение в начальной школе

  Тренинговый материал   содержит материалы для проведени...
  Course

  Башталгыч класстын окуучуларынын гигиена тармагында турмуштук көндүмдөрүн калыптандыруу

  Башталгыч класстын окуучуларынын гигиена тармагында турмуштук көндүмдөрүн калыптандыруу

  Course

  Көзөмөлчүлүк кеңештер. 1-курс "Мектептин Көзөмөлчүлүк кеңеши"

  Көзөмөлчүлүк кеңештер. 1-курс "Мектептин Көзөмөлчүлүк кеңеши"

  Course

  Көзөмөлчүлүк кеңештер. 2-курс "Көзөмөлчүлүк кеңешинин ишмердүүлүгүнүн багыттары""

  Көзөмөлчүлүк кеңештер. 2-курс "Көзөмөлчүлүк кеңешинин ишмердүүлүгүнүн багыттары""

  Course

  Көзөмөлчүлүк кеңештер. Кошумча видеоматериалдар

  Көзөмөлчүлүк кеңештер. Кошумча видеоматериалдар

  Course

  Попечительские советы. Курс 1 "Попечительский совет школы"

  Попечительские советы. Курс 1 "Попечительский совет школы"

  Course

  Попечительские советы. Курс 2 "Направления деятельности Попечительского совета"

  Попечительские советы. Курс 2 "Направления деятельности Попечительского совета"

  Course

  Попечительские советы. Курс 3 "Общественные слушания"

  Попечительские советы. Курс 3 "Общественные слушания"

  Course

  Попечительские советы. Курс 4 "Инструмент социальной подотчетности"

  Попечительские советы. Курс 4 "Инструмент социальной подотчетности"

  Course

  Көзөмөлчүлүк кеңештер. 3-курс "Коомдук угуулар"

  Көзөмөлчүлүк кеңештер. 3-курс "Коомдук угуулар"

  Course

  Көзөмөлчүлүк кеңештер. 4-курс "Социалдык отчеттуулуктун куралы"

  Көзөмөлчүлүк кеңештер. 4-курс "Социалдык отчеттуулуктун куралы"

  Course

  Попечительские советы. Дополнительные видеоматериалы

  Попечительские советы. Дополнительные видеоматериалы

  Course

  1 Модуль: Тыбыштык кабыл алуу

  1 Модуль: Тыбыштык кабыл алуу

  Course

  2 Модуль: Алфавит менен таанышуу

  2 Модуль: Алфавит менен таанышуу

  Course

  3 Модуль: Сөз байлыгы

  3 Модуль: Сөз байлыгы

  Course

  4 Модуль: Шар окуу

  4 Модуль: Шар окуу

  Course

  5 Модуль: Окуганын түшүнүү

  5 Модуль: Окуганын түшүнүү

  5 модуль: Окуганын түшүнүүОкууганын түшүнүү – бул окурмандын, текст...
  Course

  Модуль 1: Фонематическое восприятие

  Модуль 1: Фонематическое восприятие

  Фонематическое восприятие и знакомство с алфавитом – это не одно и ...
  Course

  Модуль 2: Знакомство с алфавитом

  Модуль 2: Знакомство с алфавитом

  Звукобуквенный этап обучения учащихся, включающий обучение фонемати...
  Course

  Модуль 3: Словарный запас

  Модуль 3: Словарный запас

  При обучении чтению расширение словарного запаса учащегося является...
  Course

  Модуль 4: Беглое чтение

  Модуль 4: Беглое чтение

  Обучение навыкам беглого чтения включает управляемое чтение, при ко...
  Course

  Модуль 5: Понимание прочитанного

  Модуль 5: Понимание прочитанного

  Понимание прочитанного – это сложный процесс взаимодействия между ч...
  Course

  COVID -19 пандемия мезгилинде окуучуларга психоэмоционалдык колдоо

  COVID -19 пандемия мезгилинде окуучуларга психоэмоционалдык колдоо

  Course

  Психоэмоциональная поддержка учащихся в период пандемии COVID -19» (Социальная педагога).

  Психоэмоциональная поддержка учащихся в период пандемии COVID -19» (Социальная педагога).

  Course

  ИКТ в школах Кыргызстана

  ИКТ в школах Кыргызстана

  Информационно коммуникационные технологии в школах Кыргызстана.
  Course

  Кыргызстан мектептеринде МКТ

  Кыргызстан мектептеринде МКТ

  Кыргызстан мектептеринде Маалымат жана коммуникация технологиялары
  Course

  Пакет Microsoft Office 2016

  Пакет Microsoft Office 2016

  Применение Microsoft Office в учебном процессе.
  Course

  Microsoft Office 2016 пакети

  Microsoft Office 2016 пакети

  Окуу процесстеринде MS Office колдонуу
  Course

  Интернет - технологии

  Интернет - технологии

  Применение интернет - технологий в образовании.
  Course

  Интернет - Технологиялары

  Интернет - Технологиялары

  Интернет - технологияларын билим берүүдө колдонуу.
  Course

  Современное интерактивное оборудование

  Современное интерактивное оборудование

  Применение интерактивной доски в учебном процессе.
  Course

  Заманбап Интерактивдүү жабдуулар

  Заманбап Интерактивдүү жабдуулар

  Интерактивдүү тактаны окуу процесстеринде колдонуу.
  Course

  Документы, регламентирующие целостный педагогический процесс в школе

  Документы, регламентирующие целостный педагогический процесс в школе

  Course

  Мектепте жалпы педагогикалык процессти жөнгө салуучу документтер

  Мектепте жалпы педагогикалык процессти жөнгө салуучу документтер

  Course

  МЕКЕН ТААНУУ

  МЕКЕН ТААНУУ

  Course

  Теория и практика работы школьного психолога

  Теория и практика работы школьного психолога

  О курсе "Теория практика работы школьного психолога"Программа ...
  Course

  «Формирование ключевых компетентностей учащихся на уроках языков/ тил сабактарында негизги компетенцияларын калыптандыруу»

  «Формирование ключевых компетентностей учащихся на уроках языков/ тил сабактарында негизги компетенцияларын калыптандыруу»

  Course

  Практические аспекты инклюзивного образования

  Практические аспекты инклюзивного образования

  Course

  Тестирование

  Тестирование

  Course

  Планирование и реализация программ многоязычного образования в школах и ДОО

  Планирование и реализация программ многоязычного образования в школах и ДОО

  Целевая группа - администрация образовательных организаций
  Course

  "МЧББУда жана мектептерде көп тилдүү билим берүү программаларын пландаштыруу жана ишке ашыруу"

  "МЧББУда жана мектептерде көп тилдүү билим берүү программаларын пландаштыруу жана ишке ашыруу"

  Course

  Базовые основы многоязычного образования на узбекском

  Базовые основы многоязычного образования на узбекском

  Course

  Базовые основы многоязычного образования (на русском языке)

  Базовые основы многоязычного образования (на русском языке)

  Course

  Мамлекеттик тил сабактарында жогорку класстардын окуучуларын тилдик компетенциясын калыптандырууга методикалык мамиле

  Мамлекеттик тил сабактарында жогорку класстардын окуучуларын тилдик компетенциясын калыптандырууга методикалык мамиле

  Course

  Методические подходы к формированию языковых компетенций старшеклассников на уроках второго языка

  Методические подходы к формированию языковых компетенций старшеклассников на уроках второго языка

  Цель данного крса - углубление теоретических и практических знаний ...
  Course

  "Көп тилдүү билим берүүнүн базалык негиздери "

  "Көп тилдүү билим берүүнүн базалык негиздери "

  Course

  "Основы коммуникативной методики преподавания иностранных языков"

  "Основы коммуникативной методики преподавания иностранных языков"

  "Basic communicative methodology in teaching foreign languages" cou...
  Course

  Программа курса повышения квалификации «Методические подходы к формированию языковых компетенций учащихся старших классов на уроках второго языка»

  Программа курса повышения квалификации «Методические подходы к формированию языковых компетенций учащихся старших классов на уроках второго языка»

  Course

  МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ В ПРОГРАММАХ МНОГОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ В ПРОГРАММАХ МНОГОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  Course

  Мамлекеттик тил сабактарында жогорку класстардын окуучуларынын тилдик компетенциясын калыптандырууга методикалык мамиле

  Мамлекеттик тил сабактарында жогорку класстардын окуучуларынын тилдик компетенциясын калыптандырууга методикалык мамиле

  Course

  Программа подготовки детей к школе «Наристе»

  Программа подготовки детей к школе «Наристе»

  Course

  «Наристе» балдарды мектепке даярдоо программасы

  «Наристе» балдарды мектепке даярдоо программасы

  Course

  Создание и управление электронного документооборота в образовательных организациях

  Создание и управление электронного документооборота в образовательных организациях

  Course

  Инструкции для учителей

  Инструкции для учителей

  Course

  «Социальная педагогика»

  «Социальная педагогика»

  Course

  «Школьный библиотекарь»

  «Школьный библиотекарь»

  Course

  «Повышение квалификации педагогов ИЗО, ДПИ и НТ ВОДО в системе непрерывного образования»

  «Повышение квалификации педагогов ИЗО, ДПИ и НТ ВОДО в системе непрерывного образования»

  Course

  БАЗОВЫЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТУ И ЯЗЫКУ

  БАЗОВЫЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТУ И ЯЗЫКУ

  Course

  Планирование обучения на основе компетентностного подхода

  Планирование обучения на основе компетентностного подхода

  Course

  Информационно-коммуникативные технологии в школах Кыргызстана

  Информационно-коммуникативные технологии в школах Кыргызстана

  Course

  Технический тренинг для преподавателей информатики

  Технический тренинг для преподавателей информатики

  Обучения по подготовке, настройке и поддержке (сопровождению) комп...
  Course

  Технический тренинг для системных администраторов РИПКиППР

  Технический тренинг для системных администраторов РИПКиППР

  Инструкция по подготовке, установке, настройке и поддержке (сопров...
  Course

  Руководство для администраторов платформы

  Руководство для администраторов платформы

  Course